กรมบัญชีกลาง ปรับปรุงประกาศ เรื่องโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ

กรมบัญชีกลางปรับปรุงประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่องโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เนื่องด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 17 วรรคสอง บัญญัติให้คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (คณะกรรมการ ค.ป.ท.) อาจกำหนดวิธีการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ ดังนั้น คณะกรรมการ ค.ป.ท. จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ลงวันที่ 24 กันยายน 2562 เพื่อให้โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative : CoST) เป็นวิธีการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2562

อย่างไรก็ดี เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและทำให้มีโครงการก่อสร้างเข้าร่วมโครงการ CoST มากยิ่งขึ้น คณะกรรมการ ค.ป.ท. จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงประกาศข้างต้น และได้มีประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2567 และมีสาระสำคัญของประกาศที่ได้ปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

1.ให้ลักษณะของโครงการก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งข้อมูลเพื่อให้คณะอนุกรรมการ CoST คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ CoST มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) เป็นโครงการก่อสร้างที่มีงบประมาณสูงสุด 3 ลำดับแรกของหน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า

(2) เป็นโครงการก่อสร้างที่มีงบประมาณตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล

(3) เป็นโครงการก่อสร้างที่มีงบประมาณสูงสุด 3 ลำดับแรกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

(4) เป็นโครงการก่อสร้างที่มีงบประมาณสูงสุด 3 ลำดับแรกของรัฐวิสาหกิจ

(5) เป็นโครงการก่อสร้างที่มีงบประมาณสูงสุด 3 ลำดับแรกของหน่วยงานของรัฐอื่นนอกเหนือจาก (1) – (4)

(6) เป็นโครงการก่อสร้างที่หน่วยงานเจ้าของโครงการมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการ CoST

2.ให้มีการเพิ่มเติมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและอำนาจหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ CoST และคณะทำงาน CoST จังหวัด เป็นต้น

3.ให้มีการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานโครงการ CoST โดยต้องดำเนินการผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ระบบ CoST) ในทุกขั้นตอน

“เมื่อประกาศฯ ข้างต้นมีผลบังคับใช้ จะส่งผลให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน 2562 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ได้ตาม QR Code นี้ และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง โทร. 0 2127 7431 – 2 e-mail : costthailand@cgd.go.th หรือ Facebook CoSTThailand” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว.

    Login

    Welcome! Login in to your account

    Remember me Lost your password?

    Lost Password