กรมบัญชีกลาง ชวนข้าราชการยื่นคำขอรับ บำเหน็จบำนาญ ล่วงหน้า 8 ด.

กรมบัญชีกลางเร่งประชาสัมพันธ์ ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ล่วงหน้า 8 เดือนก่อนครบวันเกษียณฯ วันที1 ต.ค. 66

นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2527 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 6 วรรคสอง กำหนดให้กรณีข้าราชการพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ให้ยื่นคำขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าได้เป็นเวลา 8 เดือนก่อนวันครบเกษียณอายุ อีกทั้งกรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล หรือ ระบบ Digital Pension รวมทั้งได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบ Digital Pension ไว้แล้ว ดังนั้น เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566) ได้รับบำเหน็จบำนาญและสิทธิสวัสดิการอย่างต่อเนื่อง กรมบัญชีกลางจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566) ยื่นคำขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าได้ก่อนวันครบเกษียณอายุ โดยสามารถยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญต่อส่วนราชการเจ้าสังกัด (ส่วนราชการที่ปฏิบัติงานก่อนเกษียณอายุราชการ) หรือยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing) หรือ ระบบ e-Filing ผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง หรือผ่าน Mobile Application “Digital Pension” ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันในการขอรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรมบัญชีกลางขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน สามารถขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 4 ช่องทาง” ดังนี้

1. Mobile Application “Digital Pension” ทั้งระบบ iOS และ Andriod 

2. เว็บไซต์ https://dps.cgd.go.th/efiling-pension

3. ส่วนราชการผู้เบิก โดยให้ติดต่อส่วนราชการผู้เบิกเพื่อขอให้ส่งหนังสือฯ ตามที่อยู่ปัจจุบัน หรือไปรับได้ที่ส่วนราชการผู้เบิก

4. กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังเขต/สำนักงานคลังจังหวัดทั้งนี้ สามารถขอรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2566 เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ” โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password