BAM จัดประกวดโครงการ ‘BAM สร้างแบรนด์’เปิดโอกาสนิสิต นักศึกษา ร่วมระเบิดไอเดียสร้าง BAM ให้ปังและยั่งยืน

BAM จัดงานประกวด “BAM สร้างแบรนด์”  เปิดโอกาสนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ได้ร่วมระเบิดไอเดียสร้างแบรนด์ BAM ให้ปัง และยั่งยืน ชิงเงินรางวัล รวมกว่า 400,000 บาท พร้อมรับโล่รางวัลและประกาศนียบัตร โดยร่วมสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ส.ค. 2566 นี้          

นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM กล่าวว่า BAM เป็นองค์กรหลักที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ทั้ง NPL และ NPA โดยทำหน้าที่แก้ไขหนี้เสียให้กลับเป็นหนี้ดีเพื่อส่งคืนสู่ระบบเศรษฐกิจปกติอีกครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา BAM ดำเนินธุรกิจโดยมีแนวคิดในการสร้างเสริมเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เข้มแข็ง โดยแบ่งปันโอกาส คำนึงถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกมิติ เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ที่ผ่านมา BAM ได้ดำเนินโครงการที่เป็นการส่งเสริมให้เยาวชน นิสิตนักศึกษา ได้รับการพัฒนาทักษะและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็น “โครงการมอบทุนการศึกษา” ให้กับนักเรียนนักศึกษา มากกว่า 15,000 ทุน รวมเป็นเงินกว่า 70 ล้านบาท  “โครงการโรงเรียนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน” เพื่อให้นักเรียนระดับประถมศึกษา ได้จัดทำแปลงเกษตรอาหารกลางวันในพื้นที่โรงเรียน เป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี  และเพิ่มคุณค่าโภชนาการควบคู่ไปกับแผนการเรียนการสอน  พัฒนาทักษะด้านการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นประสบการณ์จริง ด้วยการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจัด “โครงการประกวดการออกแบบทรัพย์สินรอการขายของ BAM” โดยนำแบบที่ชนะการประกวดไปปรับปรุงพัฒนาทรัพย์ต้นแบบของ BAM เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินรอการขายให้เป็นที่ต้องการของตลาด และยังเป็นการเปิดเวทีให้นักศึกษาได้แสดงฝีมือในเชิงสร้างสรรค์อย่างเต็มที่

สำหรับ โครงการ BAM สร้างแบรนด์เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ BAM ตั้งใจที่จะให้นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ได้มีพื้นที่ในการนำเสนอความคิด จัดทำแผนซึ่งจะสร้างการรับรู้ ของแบรนด์ BAM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 440,000 บาท  ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ มูลค่า 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตรจำนวน 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มูลค่า 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจำนวน 1 รางวัล  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มูลค่า 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจำนวน 1 รางวัล รางวัลชมเชย มูลค่า 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจำนวน 2 รางวัล และรางวัล Popular Vote มูลค่า 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจำนวน 1 รางวัล

ขอถือโอกาสนี้เชิญชวนนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์กับโครงการ BAM สร้างแบรนด์ของเราในครั้งนี้ และหวังว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะสามารถนำไป ต่อยอด              และประยุกต์ใช้งานจริงในอนาคตได้ต่อไป” นายบัณฑิต กล่าว

สอบถาม และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.bam.co.th  และทาง LINE Official Account :@bambrandcontest สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.bambrandcontest.com.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password