EXIM BANK รับเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี 2565

EXIM BANK ได้รับเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม ระดับ “คุณธรรมต้นแบบ” ประจำปี 2565 จากคกก.ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ได้รับรายงานผลการประเมินองค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ได้รับเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม ระดับ “คุณธรรมต้นแบบ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (2559-2565) เป็นผลลัพธ์จากการดำเนินกิจกรรมภายในองค์กรเพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม ปรับปรุงกระบวนการและการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมขององค์กร รวมถึงพฤติกรรมที่มีคุณธรรมของบุคลากรในองค์กร.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password