ซีพี ออลล์ ส่งเสริมธรรมาภิบาล สู่ผู้นำรุ่นใหม่ MMGG รุ่นที่ 2

ซีพี ออลล์ ร่วมปลูกฝังคนในองค์กรตระหนักถึงธรรมาภิบาล จัดกิจกรรมผ่านการอบรมผู้นำรุ่นใหม่ด้านธรรมาภิบาลหรือ MMGG รุ่น 2 เป็นการเตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่เป็นกำลังขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ภายในองค์กรต่อไปในอนาคต

ธรรมาภิบาล (Good Governance) นับเป็นกระแสที่ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ให้ความสนใจและนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานขององค์กร ทั้งนี้ยังเป็นหลักการที่นำมาใช้บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย เพื่อช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ย่อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและประชาชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ หนึ่งในองค์กรที่ตระหนักและร่วมส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กรอย่างแข็งแกร่งมาอย่างต่อเนื่อง  ล่าสุดคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล ซีพี ออลล์ จัดกิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาล ผ่านการอบรมผู้นำรุ่นใหม่ด้านธรรมาภิบาล หรือ Mister & Miss Good Governance  (MMGG) รุ่นที่ 2 โดยมีนางสาวกรณิศ ธนสุนทรกิจ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เป็นประธานในการเปิดงาน  

ทั้งนี้ภายในงานมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเครือเจริญโภคภัณฑ์และซีพี ออลล์ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ” พร้อมจัดกิจกรรม Workshop เพื่อให้ผู้นำรุ่นใหม่ด้านธรรมาภิบาล รุ่นที่ 2 ได้นำความรู้ที่ได้จากการฟังบรรยายมาออกแบบกลยุทธ์และแผนงานเพื่อส่งเสริมธรรมภิบาลให้กับเพื่อนร่วมงานในหน่วยงาน และบริษัทในกลุ่มได้ตระหนักถึงความสำคัญ ต่อด้วยกิจกรรมเสริมทักษะ “สร้างสรรค์สื่อให้โดนใจ” เพื่ออัพ Skill การตัดต่อคลิปวีดีโอบนมือถือ และรับฟังประสบการณ์ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ “วิธีการเล่าเรื่องอย่างไรให้น่าสนใจ” จากผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอ CP ALL Movie ทั้งนี้ผู้นำรุ่นใหม่ด้านธรรมาภิบาล ยังได้ร่วม Workshop สร้างสรรค์สื่อหัวข้อ “คาถาบรรษัทภิบาล ซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม คำนึงถึงชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม” โดยนำความรู้ ไอเดียทักษะต่างๆ ที่ได้รับจากการอบรมมาปรับใช้กับการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอสั้นในแบบฉบับของตัวเอง เพื่อผลิตสื่อสะท้อนความสำคัญของธรรมาภิบาล หัวใจที่จำเป็นอย่างยิ่งในการบริหารองค์กรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

การปลูกฝังให้คนในองค์กรตระหนักถึงธรรมาภิบาล ถือเป็นนโยบายที่ต้องให้ความสำคัญ เพื่อสร้างแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และตอกย้ำจุดยืนภาคเอกชนให้ดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่ที่เป็นกำลังขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัทต่อไปในอนาคต.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password