ครม.รับลูก ก.คลัง – ขยายวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ PSG 10 ให้ บสย. เพิ่มอีก 3.25 พันล.

คณะรัฐมนตรี ทบทวนมติเก่า พร้อมขยายวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ PSG 10 ของ บสย. เพิ่มอีก 3,250 ล้านบาท จากเดิม…เป็น 53,250 ล้านบาท หวังสร้างความต่อเนื่องช่วยเหลือ SMEs ไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากระบบสถาบันการเงินได้มากขึ้น

นายพรชัย  ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะ โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ทำให้ยังมีผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) ประกอบกับ ผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ยังมีแนวโน้มผันผวน ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตและระดับราคาสินค้าทั่วไปปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการ SMEs มีกำไรลดลงและประสบกับปัญหาด้านสภาพคล่อง และยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบสถาบันการเงินได้อย่างเพียงพอ เนื่องจากสถาบันการเงินยังไม่มั่นใจในการปล่อยสินเชื่อ โดยเห็นว่าผู้ประกอบการมีความเสี่ยงในการชำระหนี้คืนและมีหลักประกันไม่เพียงพอกับความเสี่ยงดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อให้เป็นการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 เห็นชอบการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเพื่อขยายวงเงินค้ำประกันสินเชื่อโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 10 (PSG 10 – ซึ่งอยู่ในการดำเนินงานของ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)) โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

ขยายวงเงินค้ำประกันสินเชื่อเพิ่มอีก 3,250 ล้านบาท จากเดิมวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ 50,000 ล้านบาท เป็นวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ 53,250 ล้านบาท เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากระบบสถาบันการเงินได้มากขึ้น

“กระทรวงการคลังคาดว่า การดำเนินการดังกล่าวจะทำให้เกิดความต่อเนื่องในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs และทำให้มีจำนวนผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากระบบสถาบันการเงินได้มากขึ้น รวมทั้งยังให้ผู้ประกอบการ SMEs มีสภาพคล่องที่เพียงพอและสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ เพื่อบรรเทาและป้องกันความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นในระยะต่อไป” โฆษกกระทรวงการคลัง ย้ำ.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password