ซีพี ออลล์ ร่วม 10 พันธมิตร จัด 1 ทศวรรษ – มอบรางวัล 7 Innovation Awards

1 ทศวรรษ กับรางวัล“7 Innovation Awards ”หนึ่งในโครงการ Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย  ร่วมหนุนนวัตกรรม SME ไทย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือระหว่าง 10 องค์กรระดับชาติและเซเว่น อีเลฟเว่น นับเป็นต้นแบบที่ส่งมอบแก่สังคมไทยอีกวาระหนึ่ง

กว่า 300 ผลงานที่แจ้งเกิดและเติบโตจากจากเวที รางวัล “7 Innovation Awards” หนึ่งในโครงการThailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย  ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ได้สร้างเศรษฐกิจไทยให้เติบโตด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ที่พัฒนาต่อยอดสินค้าผู้ประกอบการไทยให้โตไกล บางรายไปไกลถึงระดับโลก

7 Innovation Awards นับเป็นเวทีใหญ่ระดับประเทศที่ทรงคุณค่า สร้างความยั่งยืนและการเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย โดย บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นและเซเว่น เดลิเวอร์รี่ ได้ผนึกกำลังกับอีก 10 องค์กรพันธมิตรระดับประเทศ ได้แก่ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.), สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA), หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สมาคมธนาคารไทย และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งในระบบเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในแต่ละปีจะได้เห็นศักยภาพของ SMEs และสตาร์ทอัพไทย ที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ผ่านผลงานนวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวดชิงรางวัลสุดยอดนวัตกรรม  “7 Innovation Awards”

“1 ทศวรรษที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืน เซเว่น อีเลฟเว่นและองค์กรความร่วมมือทั้ง 10 องค์กร ต่างตระหนักร่วมกันว่า การที่ประเทศจะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งทั้งในระบบเศรษฐกิจและสังคม ต้องอาศัยนวัตกรรมเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อน การที่ SMEs และสตาร์ทอัพ ซึ่งเป็นฐานรากสำคัญของประเทศให้ความสำคัญและใส่ใจพัฒนานวัตกรรมอย่างจริงจัง ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสสร้างการเติบโตให้กับประเทศได้ในระยะยาว” นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าว 

รางวัล “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards” เป็นผลงานสำคัญชิ้นแรกที่เกิดขึ้น จาก โครงการ “Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย” ที่เริ่มก่อการในปี 2556โดย 6 องค์กรที่ร่วมลงนามความร่วมมือ (สวทน./สวทช./สนช./สอท./SET/ ซีพี ออลล์ ) ต่อมาในปี 2557 มีพันธมิตรที่มีเจตนารมณ์เดียวกันเข้ามาร่วมเพิ่มอีก 5 องค์กร ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.), หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (TCC&BoT), สมาคมธนาคารไทย (TBA), สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA) รวมเป็น 11 องค์กร เพื่อเฟ้นหาสินค้านวัตกรรมจาก SMEs และบริษัทสตาร์ทอัพไทยที่มีศักยภาพ ในการพัฒนาและต่อยอดให้เป็นนวัตกรรมสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคจนได้รับการยอมรับในระดับประเทศหรือในระดับโลก อีกทั้งเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้ทดสอบศักยภาพของตนเองในการยกระดับขีดความสามารถด้านนวัตกรรมในระดับประเทศ

ซึ่งในแต่ละปีจะได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิระดับแนวหน้าของเมืองไทยเป็นกรรมการพิจารณาคัดเลือกนวัตกรรมที่โดดเด่น จำนวน 12 ท่าน อาทิ ดร.ชัยวัฒน์  วิบูลย์สวัสดิ์ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ดร.สรณันท์ จิวะสุรัตน์ รองประธาน สถาบัน SMI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ (รักษาการ) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี(สวทช.) ฯลฯ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมในทุกๆ ปี

สำหรับ ผู้ชนะการประกวดจะได้รับโอกาสต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจ ผ่านช่องทางจัดจำหน่ายอันหลากหลาย ได้แก่ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ ช่องทาง All Online ,7 Delivery ในแอปพลิเคชั่น 7- Eleven และ ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง รวมถึง บริษัทในเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs และสตาร์ทอัพไทย สอดคล้องกับ กลยุทธ์ 3 ให้ ได้แก่  1. ให้ช่องทางขาย 2. ให้ความรู้ และ 3. ให้การเชื่อมโยงเครือข่าย ตามแนวทางของเซเว่น อีเลฟเว่นที่มุ่งมั่นให้การสนับสนุนและส่งเสริม SMEs มาอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่าง เจ้าของรางวัลชนะเลิศ 7 Innovation Awards 2023 ด้านเศรษฐกิจ เกรท-อุมาพร  บูรณสุขสมบัติ และ ฟิ้ง-ปณัสสา กาญจนวิเศษ กรรมการบริษัท แข็งแรงทุกวัน จำกัด เจ้าของนวัตกรรม “นิ่มนิ่ม เส้นไข่ขาวพร้อมทาน” ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า เส้นไข่ขาวนิ่มนิ่มได้รับแรงบันดาลใจมาจากผู้ที่มีความจำเป็นต้องทานไข่ขาวในปริมาณมาก เช่น ผู้ป่วยโรคไตหรือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ต้องบริโภคไข่ขาวประมาณ 10-20 ฟองต่อวัน แต่ไม่สามารถทานได้ตามปริมาณ เนื่องจากกลิ่นที่ค่อนข้างรุนแรง และรูปแบบที่อาจทำให้น่าเบื่อ

จากปัญหาดังกล่าว ทางผู้บริหารจึงคิดว่า หากสามารถพัฒนาอาหารขึ้นมาสักอย่าง ที่สามารถสร้างความสุขให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้ ในรูปแบบที่คุ้นเคย หาทานได้ง่ายในชีวิตประจำวันอย่างประเภท เส้นหรือข้าว ก็น่าจะทำให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ทานได้ง่ายขึ้น โดยสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ แทนเส้นก๋วยเตี๋ยว แทนเส้นขนมจีน ส่งผลให้ “นิ่มนิ่ม เส้นไข่ขาวพร้อมทาน” เป็นที่รู้จักและนิยมในกลุ่มผู้ป่วยตลอดจนกลุ่มคนรักสุขภาพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว สร้างยอดขายได้กว่า 20 ล้านบาทต่อปี และช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มแปรรูปไข่ขาวได้ถึง 10 เท่า

หรืออีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจ คือ ผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทผลงานนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ด้านสังคม จาก ผลิตภัณฑ์มะขามแปรรูป แบรนด์ “บ้านมะขาม” นิวัฒน์  โฆวงศ์ประเสริฐ เจ้าของรางวัล เล่าให้ฟังว่า ที่ผ่านมาได้พยายามสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ซึ่งเครื่องกำจัดมอดมะขามก็ถือเป็นนวัตกรรมล่าสุดเพิ่งได้รับรางวัลจากเวที 7 Innovation Award 2017 ทำให้ได้เรียนรู้เพิ่มเติมว่ายังสามารถที่จะนำวิธีการนี้ไปใช้กับผลิตผลทางการเกษตรประเภทอื่นได้ด้วย นวัตกรรมนี้จะส่งผลดีกับเกษตรกรโดยรวม ซึ่งธุรกิจบ้านมะขามได้ช่วยสร้างงานและรายได้ให้กลุ่มชุมชน ผู้สูงอายุ ในจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดใกล้เคียงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการยกระดับภาพลักษณ์สินค้า OTOP ไปสู่การสร้างชื่อเสียงในตลาดโลก จากการปลด ล็อกปัญหามอดแมลงได้ ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย และมีประโยชน์ สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน

หนึ่งทศววรรษ ของรางวัล 7 Innovation Awards คือความภาคภูมิใจของซีพี ออลล์และพันธมิตรในฐานะภาคเอกชนที่เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนผู้ประกอบการเพื่อสร้างเศรษฐกิจไทยให้เติบโต มั่นคง ยั่งยืน.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password