ธนารักษ์ประกาศใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่ เริ่ม 1 ม.ค.66

กรมธนารักษ์ ดีเดย์ “1 ม.ค.65” เคาะวันเริ่มใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ.การประเมินราคาทรัพย์สินฯปี’62

นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ตามประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ เรื่องกำหนดวันเริ่มใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 โดย คณะกรรมการประจำจังหวัดประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่จัดทำ ทุกรอบ 4 ปี ซึ่งต้องประกาศล่วงหน้าก่อนวันเริ่มใช้บัญชีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน และบัญญัติให้บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง เริ่มใช้ ณ วันที่ 1มกราคม ของปีที่คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐกำหนด

อธิบดีกรมธนารักษ์ ยังกล่าวถึงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันยังคงส่งผลกระทบโดยรวมต่อสภาวะเศรษฐกิจ ของประเทศ ทางคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ จึงออกประกาศให้เริ่มใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ.2562 โดยให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2566 พร้อมกันทั่วประเทศ 

“ทั้งนี้ ในระหว่างนี้ที่ยังไม่เริ่มใช้บัญชีฯ ดังกล่าว ให้ใช้บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ของอสังหาริมทรัพย์ รอบบัญชี พ.ศ. 2559 – 2562 เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ไปพลางก่อน”  อธิบดีกรมธนารักษ์ ย้ำ.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password