กรมบัญชีกลาง เปิดหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 9

กรมบัญชีกลางเปิดหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 9 “ก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านการเงินการคลังภาครัฐ” มุ่งเสริมศักยภาพและสร้างเครือข่ายการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท  อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยภายหลังพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 9 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดว่า กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลางที่มีภารกิจในการกำกับ ดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพและการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของบุคลากรด้านการเงินการคลังภาครัฐ โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน ที่จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของภาครัฐ เพื่อให้สามารถบริหารงานในฐานะผู้บริหารระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมบัญชีกลางจึงได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) อย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 9 ซึ่งมีผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามคุณสมบัติและเข้ารับการฝึกอบรมฯ จำนวนทั้งสิ้น 130 ราย โดยเป็นผู้บริหารระดับสูง ระดับรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน

การฝึกอบรมฯ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 มีนาคม ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 225 ชั่วโมง แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 หมวด ได้แก่ 1) ความรู้ด้านเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาประเทศ 2) ความรู้ด้านการเงินการคลังภาครัฐ  3) ความรู้ด้านการบริหารองค์กรยุคใหม่และการสร้างนวัตกรรม 4) การเสริมสร้างประสบการณ์การบริหาร ซึ่งรูปแบบการฝึกอบรมจะเน้นวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับนักบริหารระดับสูง โดยใช้หลักการเรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยมีวิทยากรซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชน มาถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด ซึ่งรูปแบบการฝึกอบรมเป็นรูปแบบ Hybrid ผสมผสานระหว่างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการฝึกอบรมในห้องเรียน หากมีความจำเป็นอาจจัดฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ

“โครงการฝึกอบรมหลักสูตร บงส. รุ่นที่ 9 กรมบัญชีกลางมีความมุ่งหวังให้ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานของรัฐ ก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านการเงินการคลังภาครัฐ ภายใต้กรอบวินัยการคลัง และหลักธรรมาภิบาลหรือ Good Governance อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายในการบริหารงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารงาน พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะทางการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ นำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง ส่งผลให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณของแผ่นดินเกิดประโยชน์สูงสุดและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว. 

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password