‘คปภ.- DGA’ ผนึก MOU สร้าง 6 กรอบให้บริการประชาชนยั่งยืน

สำนักงาน คปภ. ลงนาม MOU ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เดินหน้าเชิงรุกเชื่อมข้อมูลภาครัฐผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางด้วยระบบดิจิทัลแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการแก่ประชาชน พร้อมวางกรอบดำเนินการ 6 หลักเพื่อความยั่งยืน

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA ได้จัดงานถ่ายทอดสดวันข้อมูลเปิดนานาชาติ International Open Data Day 2022 เสวนาหัวข้อ ‘Unlock Data to Innovation for a Better Life ปลดล็อคชุดข้อมูลเพื่อนวัตกรรม สู่ชีวิตที่ดีขึ้น’ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาและมอบนโยบายผ่านวีดิทัศน์ โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2565 ณ ห้องอินฟินนิตี้ 1 โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ  นั้น

ในการนี้  สำนักงาน คปภ. ได้บูรณาการร่วมกับ DGA จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยมี นายสุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการ DGA นายชัยยุทธ มังศรี รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงาน คปภ. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการพัฒนาแนวทางการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลที่มีการจัดทำและครอบครอง โดยหน่วยงานของรัฐ

เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลักของการจัดทำบันทึกความตกลงระหว่างสำนักงาน คปภ. และ สพร. (DGA) ก็เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาแนวทางการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลที่มีการจัดทำและครอบครอง โดยหน่วยงานของรัฐ ผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานรัฐในการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล หรือศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ

และเพื่อให้ การดำเนินการดังกล่าวมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง และยั่งยืน จึงกำหนดกรอบการดำเนินงาน หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 6 ด้านหลัก ประกอบด้วย ด้านที่ 1 แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติในการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลที่จัดทำและครอบครองโดยหน่วยงานของรัฐ ด้านที่ 2 พัฒนาแนวทาง รูปแบบ และระบบในการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลที่จัดทำและครอบครอง โดยหน่วยงานของรัฐ ระหว่างหน่วยงานของรัฐ และอาจรวมถึงหน่วยงานของรัฐกับเอกชน ผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง หรือศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ ด้านที่ 3 เชื่อมโยงเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลที่สำนักงาน คปภ. และ สพร. จัดทำและครอบครอง ตามที่ได้รับการร้องขอ ผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง หรือศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ

ด้านที่ 4 ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ด้านการบริหารงานภาครัฐและการบริการประชาชน ด้านที่ 5 สพร. จะส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษาสำนักงาน คปภ. ในการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) และธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) เพื่อให้ข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักงาน คปภ. ได้รับการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน มีความมั่นคงปลอดภัย พร้อมใช้ประโยชน์ ตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล และ ด้านที่ 6 สพร.จะจัดทำนโยบาย กรอบแนวทางการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางหรือศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ

ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. และ สพร. จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่กำหนด และจะต้องไม่นำข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่เจ้าของข้อมูล รวมทั้งจะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับรู้หรือรับทราบข้อมูลดังกล่าวอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามบันทึกข้อตกลงนี้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยเป็นการรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับตลอดไป

“การทำ MOU ระหว่างสองหน่วยงานจะเป็นก้าวแรกของการบูรณาการเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ จากข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจะช่วยเพิ่มศักยภาพการดูแลคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยของประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” เลขาธิการ คปภ. ย้ำ.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password