ธนารักษ์อิงแผนยุทธศาสตร์ชาติ มอบสัญญาเช่าที่ราชฯให้ชาวสระบุรี

“ประภาศ คงเอียด” นำทีมผู้บริหารกรมธนารักษ์ ลงพื้นที่มอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุในพื้นที จ.สระบุรี รวม 50 สัญญา แยกเป็นเพื่อที่อยู่อาศัย 15 สัญญา ที่เหลือให้เช่าเพื่อทำการเกษตร ลั่น! พร้อมขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ สร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและที่ทำสอดรับแผนยุทธศาสตร์ชาติ หวังสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุตาม โครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” โดยมี นายสมมาตร มณีหยัน รองอธิบดีกรมธนารักษ์ และคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ เข้าร่วมในการนี้ ณ ศูนย์ดาราศาสตร์ ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

สำหรับกิจกรรม การมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้กับผู้เช่าที่ได้รับอนุญาตให้เช่าที่ราชพัสดุ เป็นการดำเนิน โครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” ซึ่ง รัฐบาลมีนโยบายการบริหารทรัพย์สินของประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งเน้นให้มีการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและที่ดินทำกินของราษฎร โดยการรับรองสิทธิในการเข้าครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ เพื่ออยู่อาศัยและทำกินได้อย่างเป็นธรรมและมีความมั่นคง

โดย กรมธนารักษ์ได้จัดให้ผู้ครอบครองที่ราชพัสดุที่ครอบครองอยู่มาก่อนวันที่ 4 ตุลาคม 2546 เช่าที่ราชพัสดุเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ทำกิน

ทั้งนี้ การมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้กับผู้เช่าที่ได้รับอนุญาตให้เช่าที่ราชพัสดุที่จังหวัดสระบุรีในครั้งนี้ เป็นการดำเนิน โครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” เมื่อปี พ.ศ.2564 ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สบ.642 (บางส่วน) ตำบลสร่างโศก และแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สบ.643 (บางส่วน) ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ซึ่งอยู่ใกล้เคียงบริเวณที่จัดงาน จำนวน 50 สัญญา

โดยแบ่งเป็น สัญญาเช่าเพื่ออยู่อาศัย จำนวน 15 สัญญา และสัญญาเช่าเพื่อประกอบการเกษตร จำนวน 35 สัญญา ทำให้ประชาชนได้รับสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพ เป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนชาวสระบุรีได้เข้าถึงการใช้ทรัพยากรอย่างทั่วถึง

นอกจากนี้ อธิบดีกรมธนารักษ์และคณะฯ ยังได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในครั้งนี้ด้วย

การดำเนินโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” เพื่อให้ประชาชนได้มีที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและที่ทำกินสร้างความมั่นคงเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน โดยจะขยายพื้นที่ดำเนินการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อช่วยสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใต้นโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยมีเป้าหมายสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ ต่อไป

รวมถึงยังได้เดินทางไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เพื่อตรวจเยี่ยม พร้อมมอบนโยบายให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี ในครั้งนี้ด้วย.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password