BAM องค์กรเพื่อผู้มีส่วนได้เสีย : คืนทรัพย์ดีสู่ระบบเศรษฐกิจ ภารกิจเพื่อสังคมไทย

BAM มอบที่ดิน 4 แปลง รวมกว่า 6 ไร่ ในพื้นที่โครงการหมู่บ้านขวัญเวียง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เมื่อกลางเดือน ก.พ.65 คือ…อีกหนึ่งบทพิสูจน์ที่สะท้อนตัวตนความเป็น “องค์กรที่คำนึกถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม” อย่างแท้จริง สมแล้วที่สังคมไทย เชื่อมั่นมาตลอดกับบทบาทและการทำหน้าที่ พลิกฟื้นสินทรัพย์ให้กลับมามีคุณภาพ และหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย มาตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา

เส้นทางการดำเนินธุรกิจของ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือBAM ตลอด ระยะเวลากว่า 20 ปี ที่ผ่านมา ยังคงยึดมั่นในหลักคิดและปรัชญาการดำเนินธุรกิจ ที่ไม่เพียงจะให้ความสำคัญต่อบทบาทและหน้าที่ในการพลิกฟื้นสินทรัพย์ให้กลับมามีคุณภาพ และหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม

หากแต่ในฐานะ “บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ” พวกเขายังได้ยึดมั่น แนวทางการดำเนินธุรกิจที่ดี เน้นการสร้างคุณค่าสู่สังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ดีและมีคุณภาพ นอกเหนือจาก นโยบายบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าหรือลูกหนี้ในเชิงธุรกิจ แล้ว สิ่งสำคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านั้น นั่นก็คือการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” (Steakholder) ทุกกลุ่ม

ด้วยการเข้าไปส่งเสริม สนับสนุน  พัฒนา และสร้างสรรค์โครงการหรือกิจกรรม เพื่อการดูแลประชาชนทั้งในจังหวัดที่มีสำนักงานของ BAM ตั้งอยู่ และพื้นที่ใกล้เคียง อีกทั้ง…ยังมุ่งมั่นและส่งเสริมให้ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ มีส่วนร่วมในการรวมพลังการทำความดี มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ต่อสังคมส่วนรวม เพื่อให้เกิดเป็นความเข้มแข็งและยั่งยืน ภายใต้แนวคิด 5 ดี” ประกอบด้วย 1.ดีต่อประเทศ 2. ดีต่อสังคม 3. ดีต่อลูกค้าหรือลูกหนี้ 4.ดีต่อผู้ถือหุ้น และ 5.ดีต่อพนักงาน

ล่าสุด! กับกิจกรรมที่พิสูจน์ได้ถึงจุดยืนข้างต้นของ BAM นั่นคือ…เหตุการณ์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565ที่ผ่านมา โดย นายบัณฑิต  อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ BAM ได้ลงพื้นที่ส่งมอบโฉนดที่ดิน ซึ่งเป็น ทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ของ BAM ตั้งอยู่ในโครงการหมู่บ้านขวัญเวียง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 แปลง พื้นที่รวมทั้งสิ้น 6-0-63 ไร่ (2,463 ตารางวา)

รางวัลแห่งความสำเร็จก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ เพื่อให้แกนนำชาวบ้านและชาวชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว ได้มีที่ดินสำหรับนำไปใช้เพื่อการพัฒนาในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน ถนน รวมทั้งสวนสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป โดยกิจกรรมในวันนั้น ได้มีตัวแทนจาก…เทศบาลตำบลสันกำแพง และชุมชนหมู่บ้านขวัญเวียง เป็นผู้รับมอบ

และนั่น เป็นเพียงหนึ่งในหลายๆ กิจกรรมที่ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของ BAM ได้ดำเนินการมาโดยตลอด และยังจะคงบทความความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้แนวคิด “5 ดี” เช่นนี้ต่อไป ควบคู่ไปกับการดำเนินภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของ  BAM ในการพลิกฟื้นสินทรัพย์ให้กลับมามีคุณภาพ และหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต่อไป.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password