“ดีพร้อม” ปั้น 75 ขรก.รุ่นใหม่สู่เมนเทอร์ด้านอุตสาหกรรม

ดีพร้อม เปิดแคมเปญ “ปั้นดีพร้อมรุ่นเยาว์สู่ดีพร้อมที่ยอดเยี่ยม ดึงข้าราชการรุ่นใหม่ 75 คน เข้าอบรมหลักสูตรเข้มข้น พัฒนาและเพิ่มทักษะการเป็นผู้นำ พัฒนาอุตสาหกรรมไทย เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริม SMEs และวิสาหกิจชุมชน

นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ดีพร้อม ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการยกระดับศักยภาพของบุคลากรดีพร้อมให้มีความทันโลก ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมได้อย่างตรงจุด จึงวางแผนเพิ่มศักยภาพของบุคลากรรุ่นใหม่ให้พร้อมรับบทบาทการส่งเสริมผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมโครงการ “ปั้นดีพร้อมรุ่นเยาว์สู่ดีพร้อมที่ยอดเยี่ยม (DIPROM YOUNG ELITE SQUAD : DIPROM YES!)” เพื่อพัฒนาข้าราชการรุ่นเยาว์ที่มีคุณลักษณะของคนรุ่นใหม่ให้เป็นข้าราชการที่ดีพร้อมในทุกมิติ ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถ และทัศนคติในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุสู่เป้าหมาย รวมไปถึงความเข้าใจในบริบทโลก สังคม และชุมชน

โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือข้าราชการและพนักงานราชการ จำนวน 75 คน แบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น ซึ่งเป็นการประยุกต์มาจากหลักสูตรพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) ของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และมีการปรับให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมและรูปแบบการปฏิบัติงานของดีพร้อม เพื่อพัฒนาการให้บริการผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการอบรมนนั้นจะเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ในหลากหลายด้าน มาร่วมการฝึกกระบวนความคิด การระดมสมองผ่านการอภิปราย การโค้ชกลุ่ม (Group Coaching) รวมถึงกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ (Workshop) การเล่าเรื่อง การสำรวจและประเมินตนเอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการสะท้อนการเรียนรู้ (Learning Reflection) การนำเสนอรายบุคคล และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

หลังจาก ดีพร้อม ดำเนินการอบรม DIPROM YES! แชปเตอร์ที่ 1 เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 38 คน ส่วนแชปเตอร์ที่ 2 จะดำเนินการอบรม ต่อเนื่องภายในปี 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 37 คน และคาดว่าจะสร้างเจ้าหน้าที่ดีพร้อมพันธุ์ใหม่ให้กลายเป็นนักพัฒนา ส่งเสริม ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนให้เติบโตต่อไป

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password