อีอีซี แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน รพ.ปลวกแดง 2

บอร์ด อีอีซี มีมติคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโรงพยาบาลปลวกแดง 2 โดยมี ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน

นางธัญรัตน์ อินทร รองเลขาธิการฯ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ได้ลงนาม คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการการยกระดับโรงพยาบาลปลวกแดง 2 ตามที่คณะกรรมการ กพอ. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เห็นชอบหลักการโครงการยกระดับโรงพยาบาลปลวกแดง 2 ให้มีศักยภาพเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (M1) และเป็นโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานคู่สัญญาของประกันสังคมและเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนดำเนินการโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้ องค์ประกอบคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน(PPP) โรงพยาบาลปลวกแดง 2 ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน และมีกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสำนักงบประมาณ และผู้แทนจากอีอีซี เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยจะมีอำนาจหน้าที่ ได้แก่ 1) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน ก่อนการประกาศเชิญชวน 2) คัดเลือกเอกชน เจรจา และจัดทำร่างสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนที่ได้คัดเลือก 3) ให้หน่วยงานหรือเจ้าของโครงการหรือเอกชนเข้าชี้แจงหรือจัดส่งข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ 4) พิจารณาดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ โดยคณะกรรมการคัดเลือกจะเร่งจัดทำร่างประกาศเชิญชวน เอกสารการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน เพื่อเชิญชวนเอกชนผู้ร่วมลงทุนต่อไป ซึ่งประมาณการว่าจะทำเอกสารการคัดเลือกดังกล่าว เพื่อให้เอกชนผู้สนใจให้ความคิดเห็นภายในสามเดือนก่อนที่จะมีประกาศเชิญชวนเป็นทางการต่อไป

โดยโครงการยกระดับโรงพยาบาลปลวกแดง 2 มีกระทรวงสาธารณสุข และ อีอีซี เป็นหน่วยงานหลักร่วมกันดำเนินการ ในรูปแบบการลงทุนรัฐร่วมเอกชน (PPP) ประเภท Build Transfer Operate : BTO ที่เอกชนเป็นผู้ออกแบบ ลงทุน ก่อสร้างทรัพย์สินสำคัญและโอนกรรมสิทธิ์ให้รัฐทันทีหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งจะเป็นต้นแบบการลงทุนขยายโรงพยาบาลของรัฐโดยความร่วมมือจากเอกชน ถือเป็นต้นแบบของการขยายโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข ที่ทำให้ประชาชนในพื้นที่อีอีซี ได้รับบริการที่ดี มีมาตรฐาน สะดวก รักษาผู้ป่วยรวดเร็ว ลดการส่งต่อมายังส่วนกลาง อีกทั้งจะช่วยให้การจ้างงานบุคลากรด้านสาธารณสุขในพื้นที่อีอีซี อีกด้วย

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password