เอ็กโก กรุ๊ป รับรางวัล รางวัลเกียรติคุณ

เอ็กโก กรุ๊ป คว้ารางวัลเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Award 2022” 4 ปีซ้อน เชิดชูการเปิดเผยข้อมูล ESG ต่อสาธารณชนอย่างโปร่งใส

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป รับรางวัลเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Award 2022” หรือ “การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2565” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จาก สถาบันไทยพัฒน์ ตอกย้ำจุดยืนด้านการเปิดเผยข้อมูล ESG (Environmental, Social and Governance) ต่อสาธารณชนอย่างโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยนางสาวกุลกนก เหลืองสร้อยทอง ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัท เอ็กโก กรุ๊ป เป็นผู้แทนองค์กร เข้ารับรางวัลดังกล่าว จากนางสาววีรญา ปรียาพันธ์ ผู้อำนวยการ ประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community) สถาบันไทยพัฒน์ ในพิธีมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2565 ที่จัดขึ้น ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อเร็ว ๆ นี้

นางสาวกุลกนก เหลืองสร้อยทอง ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัท เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า “เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานครบวงจร ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ครอบคลุมทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม การดูแลชุมชนและสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี มากว่า 30 ปีของการดำเนินงาน โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ต่อสาธารณชนอย่างครบถ้วนและโปร่งใส ผ่านการเผยแพร่รายงานความยั่งยืนประจำปีบนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้มีส่วนได้เสียในการร่วมติดตาม ตรวจสอบ และผลักดันการดำเนินงานด้าน ESG ของบริษัท ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ”

รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนจัดขึ้นโดยสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจที่เป็นสมาชิกของประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลด้าน ESG ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 12.6 เรื่อง “การผลักดันกิจการ โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่ รับข้อปฏิบัติที่ยั่งยืนไปดำเนินการและผนวกข้อมูลด้านความยั่งยืนเข้าไว้ในการรายงานประจำปีของบริษัท”

สำหรับในปี 2565 มีองค์กรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติรวมทั้งสิ้น 121 องค์กร แบ่งออกเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award จำนวน 56 องค์กร ประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition จำนวน 43 องค์กร และกิตติกรรมประกาศ Sustainability Disclosure Acknowledgement จำนวน 22 องค์กร

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password