กรมศุลฯเว้นค่าธรรมเนียนฯมอบเป็นของขวัญปีใหม่

กรมศุลกากร “มอบของขวัญปีใหม่ 2565” ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้ผู้จัดตั้ง และผู้ประกอบกิจการเขตปลอดอากรและขยายระยะเวลาการนำของเข้าเพื่อผ่านแดนหรือถ่ายลำออกไปนอกราชอาณาจักร

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากร ได้มอบของขวัญปีใหม่ 2565 เพื่อเป็นการลดภาระและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบการจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการเสนอกฎกระทรวงเพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับปี 2565 ให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต และเขตปลอดอากร และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการรายใดที่เสียค่าธรรมเนียม รายปี 2565 ไว้แล้ว สามารถขอคืนได้ที่สำนักงานศุลกากร หรือด่านศุลกากร ที่กำกับดูแลคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือ

รับอนุญาตและเขตปลอดอากร

นอกจากนี้ ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดให้ผู้นำของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลำได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรทั้งหมด หรือแต่บางส่วน สำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลำหรือของที่ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา 103 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ผู้นำของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลำในด้านการปฏิบัติพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการนำของเข้ามา เพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลำออกไปนอกราชอาณาจักร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

โดยให้ผู้นำของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลำแสดงหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เป็นเหตุให้ไม่อาจปฏิบัติตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในมาตรา 102 วรรคสอง และมาตรา 103 ต่ออธิบดีกรมศุลกากร เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาการดำเนินการดังกล่าวได้ตามความจำเป็น

สำหรับกฎกระทรวงทั้งสองฉบับดังกล่าว ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 โดยจะมีผลใช้บังคับเมื่อรัฐมนตรีลงนาม และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

โฆษกกรมศุลกากร กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ที่ผ่านมา กระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากร ได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

1. การขยายระยะเวลาการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อการรักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19ทั้งนี้ ตามรายการที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด โดยมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

2. การขยายระยะเวลาการผ่อนผันให้ผู้นำเข้าสามารถใช้สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรอง

ถิ่นกำเนิดสินค้าและคำรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากร ได้จนถึงวันที่

31 มีนาคม 2565 ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 149/2564 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564

3. การขยายระยะเวลายกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้ามาผลิตเป็นหน้ากาก ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

4. การขยายระยะเวลาการขอทุเลาการเสียอากรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้ที่ต้องการยื่นคำขอทุเลาการเสียอากร กรณีที่ต้องเสียค่าภาษีอากรเพิ่ม ให้สามารถยื่นหนังสือประกันตนเองของนิติบุคคล หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารฉบับเดิม มาใช้เพิ่มเติมเพื่อเป็นหลักประกันการชำระอากรได้ ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 154/2564 ลงวันที่ 27 กันยายน 2564

5. การลดเงินเพิ่มให้กับผู้ประกอบการที่นำของเข้าหรือของออก ซึ่งชำระอากรไว้ไม่ครบถ้วนโดยไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงการเสียอากร และได้นำอากรที่ยังชำระไม่ครบถ้วนมาชำระต่อกรมศุลกากรภายในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยลดเงินเพิ่มเหลือร้อยละศูนย์จุดสองห้าต่อเดือนของอากรที่ต้องเสียหรือเสียเพิ่มนับแต่วันที่นำของออกไปจากอารักขาของศุลกากรหรือส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรจนถึงวันที่ชำระ ทั้งนี้ การนับระยะเวลาเพื่อคำนวณเงินเพิ่มดังกล่าว เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน

6. การงดหรือลดเบี้ยปรับ โดยงดหรือลดเบี้ยปรับในกรณีที่ผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของออกซึ่งไม่เสียอากรภายในกำหนดโดยไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงการเสียอากร และนำเงินอากรที่ต้องเสียตามแบบแจ้งการประเมินอากรมาชำระต่อกรมศุลกากร ภายในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password