EXIM BANK จับมือ สคส. ยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสู่ระดับสากล

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และ ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในภาคสถาบันการเงิน โดยทั้งสองหน่วยงานจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ร่วมกับองค์กรต่างๆ รวมถึงผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสู่ระดับสากล ยกระดับกระบวนการทำงานและระบบการจัดเก็บข้อมูล เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password