กรมบัญชีกลาง-กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมลงนามระบบ New GFMIS Thai และ e-LAAS

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) กับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

กระทรวงการคลังได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) กับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการบูรณาการข้อมูลระหว่างระบบ New GFMIS Thai กับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งจะทำให้ภาครัฐสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการบริหารการเงินการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการวางแผนด้านงบประมาณได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด รวมถึงรองรับการปฏิบัติทางด้านบัญชีให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561

โดยวัตถุประสงค์หลักในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ เพื่อบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และยกระดับการให้บริการของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนรวมถึงภาคประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ กระทรวงการคลังจึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อร่วมมือกันพัฒนาการเชื่อมโยงระบบบริหารการเงินการคลังและระบบบัญชีระหว่างกันให้สำเร็จเป็นรูปธรรมต่อไป.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password