บสย.คว้าอีก…รางวัล “องค์กรโปร่งใส่” จาก ป.ป.ช.

บสย. คว้ารางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 (NACC Integrity Awards) สำนักงาน จาก ป.ป.ช. เผย! รับรางวัลเกียรติยศติดต่อกันเป็นปีที่ 3  

รายงานข่าวจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) แจ้งว่า บสย.ได้รับ “รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10” (NACC Integrity Awards) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน โดยรางวัลนี้เป็นรางวัลเกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อตรง สะท้อนการเป็นองค์กรที่บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ สะท้อนถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเท ทำงานหนัก เต็มความสามารถ ยึดมั่น ในหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ถูกต้อง และมีจริยธรรม เป็นไปตามกรอบและแนวทางการบริหารองค์กร จากการประกาศผลตัดสินรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564

ที่ผ่านมา บสย. ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 ปี 2561 และในปี 2562 ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 และในการประกาศผลรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 นี้ บสย. ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส  ซึ่งนับเป็นอีกขั้นของความสำเร็จที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้บริหารและพนักงาน บสย. ในการเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นเชิดชูคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อตรง ซึ่งเหล่านี้ล้วนมาจากความร่วมมือจากคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน บสย. ทุกคนที่ได้ร่วมมือกัน โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใสและชัดเจนในทุกขั้นตอน และสร้างความไว้วางใจกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

โดยเฉพาะพนักงานทุกคนที่ถือเป็นกลไก และพลังสำคัญที่ช่วยสร้างวัฒนธรรมการยึดมั่นในพลังความดีและมุ่งมั่นทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยผู้บริหารและพนักงานพร้อมให้ปฏิญญาร่วมกันในการดำรงไว้ซึ่งคุณค่าแห่งองค์กรโปร่งใส อันเป็นเกียรติประวัตินำความภาคภูมิใจมาสู่ บสย.ในครั้งนี้.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password