บอร์ด ธ.ก.ส. มีมติแต่งตั้ง 4 รอง ผจก. + 8 ผู้ช่วย ผจก.ใหม่ 

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. มีมติแต่งตั้ง 4 รองผู้จัดการคนใหม่ของ ธ.ก.ส. คือ “โสรัต โสพรรณรัตน์ – ยุวพล วัตถุ – พงษ์พันธ์ จงรักษ์ – ณรงค์ ขันติวิริยะกุล” พ่วง 8 ผู้ช่วยผู้จัดการฯ เริ่มผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ ว่า ที่ประชุมฯมีมติแต่งตั้งให้ นายโสรัต โสพรรณรัตน์, นายยุวพล วัตถุ, นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์  และ นายณรงค์ ขันติวิริยะกุล ซึ่งทั้ง 4 คน ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. โดยให้ขึ้นดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. พร้อมกัน และมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ยังได้มีมติแต่งตั้งให้บรรดาแต่งตั้งผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. คนใหม่ พร้อมกันในคราวเดียวกันนี้ อีก 8 คน ประกอบด้วย นายนรินทร์ สมสะอาด (ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง นายสุภาษิต ศุภวุฒิ (ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ) นายมานพ จินาไหม (ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนบน) นายศรัทธา อินทรพรหม (ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อสถาบันและผู้ประกอบการ) นายวิทยา ปทุมาสูตร (ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย)  นางสาวฐานิศวร์ ฐิติโชติวัฒนกุล (ผู้อำนวยการฝ่ายการบัญชี) นายเชษฐา แหล่ป้อง (ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์) และ นายเกรียงไกร กัลหะรัตน์ (ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารจัดการข้อมูล)  โดยมีผลในวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมาเช่นกัน

สำหรับ นายโสรัต โสพรรณรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2505 เป็นชาวกรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต ด้านการปกครอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และระดับปริญญาโท ด้านการจัดการทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มทำงานกับ ธ.ก.ส. เมื่อปี 2528 ในตำแหน่งพนักงานสินเชื่อด้านเกษตรกร สาขาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จากนั้นก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ โดยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ผู้ช่วยผู้จัดการสายงานอำนวยการ และรองผู้จัดการในปัจจุบัน ซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านบริหารองค์กร

ส่วน นายยุวพล วัตถุ เกิดเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2507 เป็นชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง และระดับปริญญาโท ด้านการจัดการพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เริ่มทำงานกับ ธ.ก.ส. เมื่อปี 2532 ในตำแหน่งพนักงานสินเชื่อ สาขานครพนม จังหวัดนครพนม จากนั้นก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ โดยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานธุรกิจสถาบันและผู้ประกอบการ สายงานกิจการสาขาภาค และรองผู้จัดการในปัจจุบัน ซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

ขณะที่ นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ เกิดเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2506 เป็นชาวจังหวัดสงขลา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง และระดับปริญญาโท ด้านการจัดการสำหรับนักบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เริ่มทำงานกับ ธ.ก.ส. เมื่อปี 2532 ในตำแหน่งพนักงานสินเชื่อ  สาขาพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จากนั้นก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ โดยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานธุรกิจบุคคล สายงานธุรกิจสินเชื่อ และรองผู้จัดการในปัจจุบัน ซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านธุรกิจธนาคารและธุรกิจสินเชื่อ

และ นายณรงค์ ขันติวิริยะกุล เกิดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2507 เป็นชาวจังหวัดอุดรธานี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง และนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เริ่มทำงานกับ ธ.ก.ส. เมื่อปี 2533 ในตำแหน่งพนักงานสินเชื่อระดับ 4 สาขากุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี จากนั้นก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ โดยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการสาขาภาค รองผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อผู้มีรายได้น้อยและแก้หนี้นอกระบบ ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อบุคคล ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และรองผู้จัดการในปัจจุบัน ซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password