ธ.ก.ส.ผ่านการรับรองมาตรฐาน ‘การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก’ ปี’65

ธ.ก.ส. ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกหรือ (GECC) ประจำปี 2565 ในระดับก้าวหน้า จำนวน 8 สาขา และระดับพื้นฐาน จำนวน 120 สาขา สะท้อนคุณภาพของการให้บริการแก่ประชาชน ในการเป็นหน่วยงานรัฐที่มีความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่ ธ.ก.ส. ได้เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก หรือ Government Easy Contact Center (GECC) ประจำปี 2565 เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพของการให้บริการแก่ประชาชนของหน่วยงานรัฐให้มีความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี อีกทั้งมีมาตรฐานในการพัฒนาหรือยกระดับการให้บริการประชาชนตามมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก โดยในปีนี้ ธ.ก.ส. มีสาขาที่ผ่านการตรวจประเมินในระดับก้าวหน้า จำนวน 8 สาขา ได้แก่ สาขาท่าต้นเกี๋ยง จังหวัดเชียงราย สาขาเขลางค์ จังหวัดลำปาง สาขาอุโมงค์ จังหวัดลำพูน สาขาทุ่งรวงทอง จังหวัดพะเยา สาขาภูเพียงและสาขาน้ำปั้ว จังหวัดน่าน สาขาศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี และสาขาตรัง จังหวัดตรัง รวมถึงผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน อีกจำนวน 120 สาขา ทั้งนี้ ธ.ก.ส. พร้อมยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้า มุ่งสู่การเป็นสถาบันการเงินที่มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาบริการทางการเงินแบบครบวงจร เพื่อรองรับการใช้บริการของลูกค้าทุกประเภท และพร้อมเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างภาคเกษตรไทย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยสู่ความยั่งยืน.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password