กระทรวงเกษตรฯ ดึง “เจ้าสัวธนินท์” ถ่ายทอดวิทยาการเกษตรขั้นสูง

กระทรวงเกษตรฯ ฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 1 มุ่งเป้าเพิ่ม GDP ภาคการเกษตร ไทย เร่งสร้างเครือข่ายผู้นำภาครัฐ เอกชน เกษตรกร และภาคประชาชน ยกระดับเศรษฐกิจการเกษตร เทคโนโลยีสมัยใหม่ หลักตลาดนำการผลิต เศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มความมั่นคงทางอาหาร สู่การเกษตรวิถีใหม่

วันที่16 ม.ค.2565 รายงานข่าวระบุ เมื่อวันที่ 14 ม.ค.ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์น้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน (สามเสน) โดยมี ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร เป็นประธานพิธี และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “กษัตริย์นักเกษตร” เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้ปาฐกถาพิเศษ เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง และ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ปาฐกถาพิเศษ Vision from Leader

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน กล่าวว่า การฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยให้เป็นผู้นำระดับนานาชาติด้วยวิทยาการเกษตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ภายใต้หลักการตลาดนำการผลิตและเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความสมดุลมั่นคงและยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างผู้นำระดับสูงให้มีความรู้ ความสามารถด้านการพัฒนาการเกษตร รวมทั้งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วิสัยทัศน์และประสบการณ์ ระหว่างผู้นำทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในรูปแบบ “ประชารัฐ”เพื่อมุ่งสู่การเกษตรวิถีใหม่

โดยหลักสูตร วกส. จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ การยกระดับและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งกระตุ้น การสร้างเศรษฐกิจรากฐานให้มีความเข้มแข็ง พร้อมทั้งส่งเสริมการผลิตและการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทยให้เป็นประเทศชั้นนำด้านการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการเกษตรของประเทศในภาพรวม ซึ่งการขับเคลื่อนดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยเครือข่ายความร่วมมือและการประสานงานร่วมกันระหว่างภาคีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและเกษตรกร

นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การจัดหลักสูตร วกส ที่เริ่มต้นจาก การลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 3 หน่วยงาน ได้แก่ 1.สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2. มูลนิธิเกษตราธิการ และ 3. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และได้อธิบายถึงสาระสำคัญของหลักสูตร วกส ที่ครอบคลุม 6 มิติการเรียนรู้ ได้แก่ 1. Agriculture and Cooperatives Landscape 2. Agricultural Market Mechanisms 3. Technology and Innovation 4. Current Issues for Agriculture Development 5. Research for the Future และ 6. Leadership and Sustainability

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password