ออมสินเดินหน้า ‘แบงก์เพื่อสังคม’ สร้างผลสำเร็จช่วย ‘13 ล.คนไทย’ ฝ่าวิกฤต

แบงก์ออมสินโชว์ยุทธศาสตร์ “ธนาคารเพื่อสังคม” สร้างความสำเร็จตลอด 2 ปีของการดำเนินงาน เผย! ช่วยคนไทยฝ่าวิกฤตแล้วกว่า 13 ล้านคน ทั้งรายย่อยและ SMEs ผ่าน 45 โครงการ ประกาศเดินหน้ารุก Social Mission Integration ในทุกมิติ ช่วยเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยเหมาะสม พ่วงลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย หวังสร้าง “ต้นแบบ” ให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเดินตาม

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน โชว์เดี่ยวไมโครโฟนแถลงผลการดำเนินงานตามนโยบายภายใต้แผนยุทธศาสตร์ความเป็น  “ธนาคารเพื่อสังคม” ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับจากปี 2563 ที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้ ธนาคารออมสินภายใต้การนำของ นายวิทัย ได้ประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนในการ ลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงสินเชื่อของประชาชนฐานรากด้วยดอกเบี้ยที่เป็นธรรม และ ยึดหลักนำกำไรจากการประกอบธุรกิจปกติ มาสนับสนุนภารกิจเชิงสังคม ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการเสริมความแข็งแกร่งของธนาคารด้วยในเวลาเดียวกัน ด้วยบทบาทและภารกิจเพื่อสังคมตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ได้เกิดผลสำเร็จมีความชัดเจนเป็นรูปธรรมในทุกมิติ และสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมในวงกว้าง

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ระบุว่า ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ธนาคารออมสินได้ดำเนินการตามนโยบายที่รัฐบาลมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการส่งต่อความช่วยเหลือให้ประชาชนและภาคธุรกิจ ผ่านมาตรการและโครงการต่าง ๆ กว่า 45 โครงการ มีประชาชนได้รับประโยชน์และความช่วยเหลือแล้วจำนวนกว่า 13 ล้านราย โดยเป็นผู้ที่ได้รับสินเชื่อ 5.7 ล้านราย ในจำนวนนี้ เป็นผู้ที่ไม่เคยมีประวัติเครดิตและเป็นการเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้เป็นครั้งแรกมากถึง 2.76 ล้านราย สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ได้รับสินเชื่อเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจแล้วเป็นเม็ดเงินกว่า 195,000 ล้านบาท รวมถึง การช่วยเหลือประชาชนที่ตกงานหรือขาดรายได้ให้สามารถกลับมามีอาชีพ และสร้างรายได้ กว่า 100,000 ราย

นอกจากนี้ ได้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายโดยการปรับโครงสร้างหนี้สำหรับลูกหนี้ NPLs อีกร่วม 4 ล้านราย โดยส่วนหนึ่งของโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 สินเชื่อเสริมพลังฐานราก สินเชื่อช่วยเหลือภาคการท่องเที่ยว สินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้มีรายได้ประจำ สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ และอีกมากมาย รวมถึงมาตรการพักชำระหนี้ โครงการผ่อนปรนภาระหนี้ไม่ให้เสียประวัติการเงิน ตลอดจนการฟื้นฟูและฝึกทักษะอาชีพเพื่อช่วยสร้างรายได้ เป็นต้น

ธนาคารออมสินยังประสบความสำเร็จในการริเริ่มโครงการใหม่ ที่ช่วยให้คนฐานรากและ SMEs ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินในระบบ ด้วยต้นทุนที่ถูกลงและเป็นธรรม ได้แก่ (1) การเข้าทำธุรกิจจำนำทะเบียนมอเตอร์ไซค์ ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงช่วยกดโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยของธุรกิจนี้ให้ลดต่ำลง จาก 28% ลงเหลือ 16 – 18% โดยอนุมัติสินเชื่อให้คนฐานรากแล้วกว่า 1 ล้านราย และ (2) การปล่อยสินเชื่อโดยพิจารณาจากที่ดินซึ่งเป็นหลักประกัน ในโครงการสินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน ทำให้สามารถอนุมัติสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงเวลายากลำบากแล้วเป็นวงเงินกว่า 21,000 ล้านบาท ตอกย้ำการขับเคลื่อนบทบาทธนาคารเพื่อสังคมที่ตั้งเป้าช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการเงินได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ มาตรการช่วยเหลือและโครงการเพื่อสังคมต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นผลมาจากการพัฒนายกระดับบริการ Mobile Banking ที่ทำให้สามารถปล่อยสินเชื่อผ่านแอป MyMo ได้มากถึง 1.6 ล้านราย และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ จำนวน 5.4 แสนราย ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 โดยที่ลูกค้าประชาชนไม่ต้องไปติดต่อที่สาขา

นายวิทัย ย้ำด้วยว่า หลังจากนี้ ธนาคารออมสินจะยกระดับขยายผลให้ทุกมิติที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการดำเนินงานหลัก หรือด้านผลิตภัณฑ์และบริการ จะต้องมีการนำปัจจัยด้านสังคมเข้ามาบูรณาการทุกด้าน (Social Mission Integration) ซึ่งจะทำให้เกิด (1) ความลึกลงในการปฏิบัติงาน (Embedded in Core Business Process) (2) ความยั่งยืนทางธุรกิจและสังคม (Sustainability) และ (3) ผลกระทบเชิงบวกในวงกว้าง (Broaden Positive Impact) เช่น การบูรณาการปัจจัยด้านสังคมลงในกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การบริหารจัดการทรัพยากร การปรับวิธีการประเมินผลสำเร็จของงาน หรือในการจัดทำโครงการต่าง ๆ เป็นต้น รวมถึงเน้นการบริหารจัดการเสริมความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง การลดต้นทุนบริหารจัดการและการควบคุมค่าใช้จ่ายยังเป็นแนวทางหลักในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถทำกำไรและนำกำไรบางส่วนไปสนับสนุนภารกิจเพื่อสังคม

สำหรับในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 ธนาคารออมสินจะริเริ่มเข้าทำธุรกิจสินเชื่อที่ดินและขายฝาก เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนถูกลงและเป็นธรรมสำหรับคนไทย โดยการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งจะเปิดให้บริการในเดือนตุลาคม 2565 และการอนุมัติสินเชื่อ Digital Lending โดยใช้ Alternative Data เริ่มโครงการต้นแบบในเดือนพฤศจิกายน 2565 รวมถึงเร่งรัดการช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตประชาชนผ่านโครงการสร้างงานสร้างอาชีพ ตั้งเป้าช่วยผู้เดือดร้อนได้ถึง 200,000 รายภายในสิ้นปี

“การอนุมัติสินเชื่อ Digital Lending ต่อจากนี้ไป เป็นสิ่งที่ธนาคารจะต้องแบกรับความเสี่ยงเอง แต่เพราะยอดสินเชื่อที่ลูกค้าแต่ละราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระมีไม่สูงราว 10,000 – 30,000 บาทต่อราย ฉะนั้น แม้เงื่อนไขการพิจารณาที่ไม่ได้ดูในเรื่องรายได้ ก็ไม่ถือเป็นความเสี่ยงมากนัก เพราะธนาคารจะพิจารณาจากส่วนอื่นๆ ประกอบกันไป เช่น ดูประวัติการชำระหนี้ การชำระค่าน้ำค่าไฟ และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ซึ่งจะช่วยสกีนลูกค้าได้ในระดับหนึ่ง แต่ทั้งหมดนั้น ธนาคารมีเป้าหมายที่จะสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนและลดปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคมไทยมากกว่า” นายวิทัย ระบุ

ทางด้านผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา พบว่า สามารถลดต้นทุนทางธุรกิจและควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้มากกว่า 1.2 หมื่นล้านบาท ทำให้ธนาคารมีกำไรสุทธิ (ณ 30 มิ.ย. 65) จำนวน 15,831 ล้านบาท คาดการณ์กำไรทั้งปี 2565 ที่ 29,000 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา ธนาคารสามารถนำส่งรายได้เข้ารัฐ เป็นจำนวนเงิน 15,978 ล้านบาท สูงสุดเป็นอันดับ 4 จากรัฐวิสาหกิจ 58 แห่ง พร้อมกับความสามารถรักษาระดับ NPLs ได้ 2.67% ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio) 160% และมีเงินสำรองรวม (Total Provision) และเงินสำรองทั่วไป (General Provision) สูงสุดเป็นประวัติการณ์

ผู้อำนวยการออมสิน ยังคาดหวังถึงแผนยุทธศาตร์ที่จะดำเนินการนับจากวันนี้เป็นต้นไป โดยเฉพาะการนำแนวคิด “เพื่อสังคม” มาปรับใช้กับทุกผลิตภัณฑ์ทางการเงินและทุกๆ โครงการทั้งกระบวนการ ไม่ว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จะอยู่แผนกไหนหรือฝ่ายใด ก็จะต้องนำแนวคิด “เพื่อสังคม” มาปรับใช้กับสายงานของตัวเอง อาทิ ฝ่ายสินเชื่อ ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบัญชีการเงิน และอื่นๆ ก็ต้องเชื่อมต่อแนวคิดข้างต้นให้ได้ ส่วนตัวยังคาดหวังว่าสิ่งนี้จะสร้างกระแสให้เกิดขึ้นกับสังคมไทย เป็นแรงผลักดันให้ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสถาบันการเงิน ภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจใดๆ ก็ตาม จะดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมเช่นที่ธนาคารได้ดำเนินการมาตลอด 2 ปีที่ผ่านมา.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password