ธ.ก.ส.รุกปล่อยกู้ธุรกิจชุมชนสร้างไทย เท 1.44 หมื่นล. ลุยกลุ่มแปลงใหญ่

ธ.ก.ส.ขานรับนโยบายรัฐ ขยายกรอบเวลาปล่อยกู้ในโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย “ดอกเบี้ยล้านละร้อย” ตั้งเป้าปล่อยกู้ 1.44 หมื่นล้านให้จบในปี 2569 โดยมีเกษตรแปลงใหญ่เป็นเป้าหมายหลัก หวังยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย

นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.มีแผนจะดำเนินการเชิงรุกในการปล่อยสินเชื่อใน โครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย (ดอกเบี้ยล้านละร้อย) ให้กับเกษตรที่สนใจดำเนินธุรกิจเกษตรแปลงใหญ่ และเกษตรกรกลุ่มอื่นๆ ทั้งนี้ เป็นความต่อเนื่องในเชิงนโยบายของภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรแปลงใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นนาข้าว พืชไร่ ผลไม้ แม้กระทั่ง ปศุสัตว์ ฯลฯ

จากงบประมาณโครงการที่ตั้งไว้ 20,000 ล้านบาทนั้น ปัจจุบัน ธ.ก.ส.ปล่อยสินเชื่อได้เพียง 5,600 ล้านบาท ซึ่งยังเหลือวงเงินอีกกว่า 14,000 ล้านบาท และได้ขยายกรอบเวลาในการปล่อยสินเชื่อในโครงการนี้ ออกไปจนถึงปี 2569 อย่างไรก็ตาม ปัญหาการปล่อยสินเชื่อที่ต่ำกว่าประมาณการเดิมนั้น ไม่ได้เกิดความล่าช้าในการพิจารณาสินเชื่อของ ธ.ก.ส. แต่เป็นเพราะเกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ อีกทั้งกระบวนการพิจารณาในระดับจังหวัด ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานฯนั้น ยังอาจเข้มงวดกับการสร้างมาตรฐานความเป็นแปลงใหญ่ จึงทำให้กลุ่มเกษตรกรที่มีคุณสมบัติเพียงพอในการขอสินเชื่อ ยังมีไม่มากนัก

แต่จากตัวอย่างความสำเร็จของ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียน วังหว้า 1 อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ที่ ธ.ก.ส. ได้พา คณะสื่อมวลชนจากส่วนกลาง มาศึกษาดูงาน และเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ แล้วนั้น เชื่อว่า…จะมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อกระตุ้น ปลุกเร้า และสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรกลุ่มอื่นๆ ได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นแปลงใหญ่ในโอกาสต่อไปนับจากนี้ ขณะเดียวกัน กระบวนการพิจารณาในระดับจังหวัดที่จะผ่อนปรนกับการเป็นเกษตรแปลงใหญ่ได้ง่ายขึ้นนั้น จะช่วยให้การรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นแปลงใหญ่สามารถเข้าสู่แหล่งเงินทุนจาก ธ.ก.ส. และทำให้ สินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย สามารถกระจายไปยังความต้องการของเกษตรกรได้อย่างเพียงพอ และสอดรับกับช่วงเวลาที่ ธ.ก.ส.ได้ขยายออกไปจนถึงปี 2569.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password