บอร์ด PPP เห็นชอบผุดทางหลวง NO.9 พ่วงปรับแผนร่วมลงทุน 117 โครงการมูลค่ากว่า 1 ลล.บาท

“สุพัฒนพงษ์ – อาคม” นำประชุมคณะกรรมการ PPP ก่อนไฟเขียวเดินหน้าโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 (บางขุนเทียน – บางบัวทอง) หวังเติมเต็ม Missing Link วงแหวนรอบนอก กทม. แก้ไขปัญหาจราจร เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทางของประชาชน พ่วงปรับแผนโครงการร่วมลงทุนปี 2563-2570 ให้สอดคล้องกับความพร้อมของทั้ง 117 โครงการ รวมมูลค่า 1.15 ล้านล้านบาท

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการ PPP) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการ PPP ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 โดยมี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง ร่วมประชุมฯ ซึ่งมีผลการประชุมสรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการ PPP ได้ให้ความเห็นชอบหลักการของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ตอน ทางยกระดับบางขุนเทียน – บางบัวทอง ของกรมทางหลวง (ทล.) มูลค่ารวมประมาณ 56,035 ล้านบาท โดยเป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 35.85 โลเมตร  เพื่อเติมเต็มโครงข่ายทางหลวงพิเศษรอบนอกกรุงเทพมหานครให้ครบสมบูรณ์ (Missing Link) และเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางรวมถึงระบบโลจิสติกส์ของประเทศ โดยสอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ระยะ 20 ปี (2560 – 2579) ทั้งนี้ ให้ ทล. ไปดำเนินการสร้างความชัดเจนในเรื่องต่างๆ เช่น การจัดการเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการฯ ให้เป็นไปตามแผนงาน เป็นต้น เพื่อประกอบการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

2. คณะกรรมการ PPP ได้เห็นชอบการปรับปรุงแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. 2563 – 2570 (ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2565) เพื่อให้สอดคล้องกับความพร้อมของแต่ละโครงการและเป็นปัจจุบัน โดยมีรายการโครงการที่ประสงค์จะร่วมลงทุนทั้งหมดรวม 117 โครงการ มูลค่าลงทุนรวมประมาณ 1.15 ล้านล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากแผนฉบับเดือนมีนาคม 2565 ซึ่งอยู่ที่ 110 โครงการ มูลค่าลงทุนรวมประมาณ 1.12 ล้านล้านบาท) ทั้งนี้ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการจัดทำโครงการ PPP ที่ชัดเจน และช่วยสร้างความสนใจและดึงดูดให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในโครงการของรัฐมากขึ้น โดยแผนร่วมลงทุนฯ ฉบับนี้ได้ครอบคลุมถึงโครงการในเชิงสังคมในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น เช่น ด้านสาธารณสุข และด้านที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงวัย เป็นต้น.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password