ครม.ขยายเวลาอีก 3 ปี ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้วิสาหกิจชุมชนถึงสิ้นปี 68

ครม.เห็นพ้องกระทรวงการคลัง อนุมัติให้ขยายเวลายกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับวิสาหกิจชุมชนเฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ซึ่งมีเงินได้ไม่เกินปีละ 1.8 ล้านบาท จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธ.ค.65 ให้ขยายเวลาออกไปอีก 3 ปี ถึงวันที่ 31 ธ.ค.68

นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ รองอธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะ โฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากร ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชน จึงได้เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ  หลักการร่างกฎกระทรวง ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) (ขยายระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับวิสาหกิจชุมชน) เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลซึ่งต้องจดทะเบียนและได้รับใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจากกรมส่งเสริมการเกษตร และมีเงินได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี โดยให้ขยายระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้ดังกล่าวออกไปอีก 3 ปี สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

“วิสาหกิจชุมชนนั้น ก่อให้เกิดการสร้างรายได้และการจ้างงานในชุมชน ซึ่งเป็นฐานรากสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การขยายระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับวิสาหกิจชุมชนออกไปอีกระยะหนึ่ง นอกจากจะช่วยบรรเทาภาระภาษีให้แก่วิสาหกิจชุมชนแล้วยังเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความเข้มแข็งและสามารถพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนอีกด้วย” โฆษกกรมสรรพากร ย้ำ.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password