คลังยัน! สกนช. ต้องเป็นผู้รับภาระการชำระหนี้เอง

โฆษก สบน. ในสังกัด ก.คลัง ยืนยัน สกนช.แค่จ่อ แต่ยังไม่ได้กู้เงิน 1.5 แสนล้านบาท ย้ำ! ทำได้ แต่ต้องรับภาระเงินกู้ก้อนนี้เอง

ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับ ร่างพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. …. (ร่าง พ.ร.ก.ฯ) วงเงิน 1.5 แสนล้านบาท ว่า คณะรัฐมนตรีออกกฎหมาย โยกหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมาเป็นหนี้สาธารณะและให้ประชาชนเป็นผู้แบกรับ นั้น          

นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล โฆษกสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง ให้ข้อมูลว่า สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่กู้เงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชน มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ประเภทหน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ ตามบทนิยามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทำให้การกู้เงินของ สกนช. จะนับเป็นหนี้สาธารณะ

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน สกนช. ยังไม่ได้ดำเนินการกู้เงินแต่อย่างใด นอกจากนี้ แม้ว่าร่าง พ.ร.ก. ฯ  ดังกล่าวจะกำหนดให้กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินกู้ให้แก่ สกนช. แต่การชำระหนี้เงินกู้ดังกล่าว สกนช. จะต้องเป็นผู้รับภาระการชำระหนี้ โดยใช้รายได้ของตนเอง และกระทรวงการคลังไม่สามารถตั้งงบประมาณเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้กับ สกนช. ได้

“ดังนั้น การกู้เงินของ สกนช. จึงไม่เป็นภาระต่องบประมาณและไม่ได้เป็นการผลักภาระให้กับประชาชนแต่อย่างใด” โฆษก สบน. ย้ำ.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password