กรมสรรพากรยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะการให้กู้ยืมเงินตามโครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย            

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับกิจการของสำนักงาน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำหรับการให้กู้ยืมเงินตามโครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อช่วยเหลือ SMEs รายย่อย

โดยเฉพาะกลุ่มที่มีศักยภาพแต่ขาดสภาพคล่อง และกลุ่มที่เป็น NPL แต่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้ว ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการกู้ยืมเงินผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากร  ตระหนักถึงความสำคัญของการสนับสนุนการดำเนินโครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. จำนวน ๑ ฉบับ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าว จึงกำหนดให้กิจการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เฉพาะรายรับจากการให้กู้ยืมเงินตามโครงการสนับสนุน SMEs รายย่อยผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นวันที่โครงการเริ่มมีดอกเบี้ยรับ เป็นต้นไป ซึ่งดอกเบี้ยที่ได้รับจากการให้กู้ยืมจะนำเข้ากองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จะนำไปช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs รายย่อย ตามความจำเป็นต่อไป”

อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวสรุปว่า “มาตรการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุน การดำเนินโครงการสนับสนุน SMEs รายย่อยผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ช่วยบรรเทาภาระภาษี จากการดำเนินโครงการฯ และยังเป็นการช่วยบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs รายย่อย ที่เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นภาษีทางอ้อมซึ่งผู้ประกอบกิจการที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ สามารถผลักภาระได้ อีกทั้งจะเป็นการช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการ SMEs รายย่อย สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตลอดจนเสริมสร้างสภาพคล่องในการลงทุน ปรับปรุง และขยายกิจการต่อไป”

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password