คปภ.ส่ง ‘2 ของขวัญปีใหม่’ ให้คนไทยได้เที่ยวห่างไกลบ้านแบบอุ่นใจ

คปภ. ส่งมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนอุ่นใจด้วยความคุ้มครองด้านประกันภัยพร้อมเปิดตัว 2 กรมธรรม์ใหม่ “ประกันภัยกลุ่มปีใหม่เที่ยวไทยปลอดภัย” และ “ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยปีใหม่สุขใจบ้านปลอดภัย” พร้อมจัดกิจกรรมต้นแบบ “ขึ้นเหนือ ล่องใต้ ไปอีสาน ไปทะเลตะวันตก” สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนรับกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่เที่ยวไทยปลอดภัยฟรี! ย้ำ! หากมีปัญหาด้านประกันภัยช่วง 7 วันอันตราย สายด่วน คปภ. 1186 เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็น ประธานเปิด “โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2566” และ งานแถลงข่าวเปิดตัว “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่เที่ยวไทยปลอดภัยและกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยปีใหม่สุขใจบ้านปลอดภัย (ไมโครอินชัวรันส์)” ณ อาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น 1-2 สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “รถพร้อม คนพร้อม ประกันพร้อม” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรับรู้ ปลูกฝังและกระตุ้นจิตสำนึกในการขับขี่และการโดยสารปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว รวมถึงรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้กับชีวิตและทรัพย์สิน

ทั้งนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เริ่มคลี่คลายมากขึ้นและเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตในวิถีถัดไป (Next Normal) สำนักงาน คปภ. จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์เชิงรุกด้วยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในรูปแบบ Hybrid ทั้งการจัดงานในพื้นที่ (on-ground) และการจัดงานคู่ขนานในรูปแบบ online เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้อย่างทั่วถึง โดยมี ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย นายกสมาคมประกันชีวิตไทย นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน นายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย นายกสมาคมการค้าผู้สำรวจภัยไทย ผู้แทนจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย ผู้บริหารสำนักงาน คปภ. ร่วมเปิดโครงการฯ และมี สำนักงาน คปภ. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ รวมถึงภาคธุรกิจประกันภัยและประชาชน เข้าร่วมการจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนพร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านทางเฟซบุ๊กเพจ PR OIC

ในโอกาสนี้ เลขาธิการ คปภ. ได้กล่าวเปิดโครงการ ในตอนหนึ่งว่า สำนักงาน คปภ. ในฐานะเป็นหนึ่งในคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ซึ่งได้บูรณาการการทำงานเชิงรุกโดยร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการขับขี่ ร่วมกับสำนักงาน คปภ. ภาค สำนักงาน คปภ. จังหวัด ทั่วประเทศ รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากภาคธุรกิจประกันภัย และในปีนี้ สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการในหลายส่วนเพื่อร่วมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีกิจกรรมสำคัญ ๆ อาทิ กิจกรรมแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างสำนักงาน คปภ. และภาคธุรกิจประกันภัยในการขับเคลื่อนการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนตามนโยบายรัฐบาล ในรูปแบบ Hybrid (Online & On-ground) กิจกรรมมอบของสนับสนุนโครงการความปลอดภัยทางถนนของภาคอุตสาหกรรมประกันภัยเพื่อสาธารณประโยชน์

โดย สำนักงาน คปภ. ได้รับความร่วมมือจากบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัยร่วมรณรงค์โครงการ เพื่อให้องค์กรเครือข่ายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำไปใช้ประกอบการจัดกิจกรรมให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและการเปลี่ยนหลอดไฟสำหรับรถจักรยานยนต์ ณ สำนักงาน คปภ. ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนในการร่วมสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว รวมทั้งกิจกรรมการให้บริการประชาชนด้านการประกันภัยตลอด 24 ชั่วโมง ในช่วง 7 วัน อันตราย (ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566) ผ่านช่องทางสายด่วน คปภ. 1186     

รวมทั้งการแถลงข่าวเปิดตัว “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่เที่ยวไทยปลอดภัย และกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยปีใหม่สุขใจ บ้านปลอดภัย (ไมโครอินชัวรันส์)” ซึ่งสำนักงาน คปภ. ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยดังกล่าวให้มีความพิเศษกว่าทุก ๆ ปี เพื่อให้ครอบคลุมทั้งการเดินทางและที่อยู่อาศัย และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนมากที่สุด

โดย กรมธรรม์แรก คือ กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่เที่ยวไทยปลอดภัย (ไมโครอินชัวรันส์) ความคุ้มครองหลัก ได้แก่ กรณีเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท กรณีเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท ในส่วนของผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 15 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) จำนวนเงินเอาประกันภัย 5,000 บาท สำหรับผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตามจำนวนที่จ่ายจริง ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ้างพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์ค้ำยันต่าง ๆ (ยกเว้นไม้ค้ำยัน) รถเข็นผู้ป่วยอวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย ค่ารักษาพยาบาลโดยแพทย์ทางเลือก (Alternative medicine) การฝังเข็ม จำนวนเงินเอาประกันภัย 5,000 บาท

กรมธรรม์ที่สอง คือ กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยปีใหม่สุขใจบ้านปลอดภัย (ไมโครอินชัวรันส์)

มีรายละเอียดความคุ้มครอง ได้แก่ กรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจาก ไฟไหม้ /ฟ้าผ่า/ระเบิด ความคุ้มครองขึ้นอยู่กับสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ สิ่งปลูกสร้างเป็นคอนกรีต (มีผนังก่ออิฐถือปูนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) ได้รับความคุ้มครอง 30,000 บาท สิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ (มีผนังก่ออิฐถือปูน ร้อยละ 50 – 80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) ได้รับความคุ้มครอง 15,000 บาท สิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารที่ไม่ใช่ตึกหรือครึ่งตึกครึ่งไม้และไม่เป็นห้องแถวไม้ (มีผนังเป็นวัสดุอื่น ๆ เช่น ไม้ สังกะสี กระเบื้องแผ่นเรียบมากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) ได้รับความคุ้มครอง 10,000 บาท สิ่งปลูกสร้างเป็นห้องแถวไม้ ได้รับความคุ้มครอง 5,000 บาท กรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจาก ลมพายุ /น้ำท่วม/แผ่นดินไหว/ภูเขาไฟระเบิด/คลื่นใต้น้ำ/สึนามิ/ลูกเห็บ ทุกภัยรวมกันได้รับความคุ้มครองไม่เกิน 1,000 บาท การขยายความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว จำนวนเงินไม่เกินวันละ 300 บาท และรวมแล้วไม่เกิน 30 วัน ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

รวมทั้ง การประกันภัยโจรกรรม คุ้มครองการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ ที่อยู่อาศัยปัจจุบันของผู้เอาประกันภัย ความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างที่ระบุร่องรอย ความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างและ/หรือค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนล็อคประตูหน้าต่าง จำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 5,000 บาท

โดยกรมธรรม์ทั้ง 2 ประเภท เป็นกรมธรรม์ที่มีระยะเวลาความคุ้มครอง 30 วัน ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยแต่ละรายมีสิทธิได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 1 กรมธรรม์ต่อผู้ประกอบการ 1 ราย เท่านั้น ผู้สนใจสามารถรับสิทธิ ได้จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ซึ่งได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 หรือท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.oic.or.th  สายด่วน คปภ. 1186 และ Line Official : @oicconnect

เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า การจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยทั้ง 2 ประเภทในช่วงเทศกาลปีใหม่ ถือเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนคนไทย โดยได้นำผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีราคาถูกมาพัฒนาต่อยอด เพื่อขยายฐานการประกันภัยให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้น โดยสำนักงาน คปภ. ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการส่งเสริมให้ทำประกันภัยรายย่อยอย่างแพร่หลายและขยายตัวในวงกว้าง โดยจัดทำ 3 กิจกรรมต้นแบบเพื่อนำร่องในปีนี้ ได้แก่ กิจกรรมต้นแบบแรก ไม่ว่าจะขึ้นเหนือ ล่องใต้ ไปอีสาน ไปทะเลตะวันตก ประชาชนที่เดินทางไปพักโรงแรม/ที่พักในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ เชียงใหม่ สงขลา ขอนแก่น และชลบุรี สามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนรับกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่เที่ยวไทยปลอดภัย (ไมโครอินชัวรันส์) ได้ฟรี

กิจกรรมต้นแบบที่ 2 สำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) ประสานงานผู้ประกอบการในพื้นที่มอบกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่เที่ยวไทยปลอดภัย (ไมโครอินชัวรันส์) ฟรี ให้กับนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ฟินิกซ์ แอดเวนเจอร์ พาร์ค,  โป่งแยง จังเกิ้ล, โคสเตอร์&ซิปไลน์, ปางช้างแม่แตง อุทยานหลวงราชพฤกษ์, สวนสัตว์เชียงใหม่ และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นต้น

กิจกรรมต้นแบบที่ 3 สำนักงาน คปภ. ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มอบกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่เที่ยวไทยปลอดภัย (ไมโครอินชัวรันส์) ฟรี ให้กับ เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) เพื่อเป็นต้นแบบของผู้แทนเกษตรกรที่ใช้ระบบการประกันภัยในการบริหารความเสี่ยงให้กับตนเอง ครอบครัว และเกษตรกรรม

สำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ในปีนี้มีหลากหลายธุรกิจ เช่น ธนาคาร ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ร้านกาแฟ ปั้มน้ำมัน และบริษัทนายหน้าประกันภัยนิติบุคคล เป็นต้น ที่มีสถานบริการเครือข่ายทั่วประเทศ โดยมีจำนวนลูกค้ารวมทุกผู้ประกอบการมากกว่า 50 ล้านคน

“ผมขอส่งความห่วงใยและความปรารถนาดีไปยังพี่น้องประชาชนทุกคน ขอให้เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางเพื่อท่องเที่ยว ด้วยความปลอดภัย และก่อนออกจากบ้านอย่าลืมตรวจความพร้อมของสภาพร่างกาย ตรวจความพร้อมของสภาพรถ ตรวจความพร้อมของประกันภัย พ.ร.บ. และประกันภาคภัยสมัครใจ เพื่อความอุ่นใจในการเดินทาง และขอฝากให้พี่น้องประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดโดยขับขี่รถด้วยความไม่ประมาท คาดเข็มขัดนิรภัยหรือสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

อนึ่ง หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในระหว่างการเดินทางในช่วง 7 วันอันตราย สำนักงาน คปภ. ได้เปิดให้บริการรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการประกันภัยตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทางสายด่วน คปภ. 1186 ช่องทางไลน์ Official @oicconnect และช่องทางเว็บไซต์สำนักงาน คปภ. www.oic.or.th.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password