ธอส. ผนึก กรมกิจการเด็ก พม. หนุนสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม

ธอส. จับมือกรมกิจการเด็กและเยาวชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการขับเคลื่อนสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนการขับเคลื่อนสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดลำพูน และจังหวัดนราธิวาส ระหว่าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมในพิธีเพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีโอกาสได้รับการศึกษา เสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ ควบคู่กับการปลูกฝังแนวทางการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐาน ให้เป็นต้นกล้าคุณธรรมของสังคมในอนาคตต่อไป

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ ทำหน้าที่ช่วยเหลือและสนับสนุนให้คนไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” รวมถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ที่ผ่านมา ธอส. ได้ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง ธอส. กับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน พม. ในระยะเวลา 3 ปี (2565-2567) ซึ่งเป็นสถาบันที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ และระดับอาชีวศึกษา ให้มีโอกาสได้รับการศึกษา พร้อมกับเสริมสร้างความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ ทักษะในการดำรงชีวิตที่ถูกต้อง ควบคู่กับการปลูกฝังแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างทัศนคติและพฤติกรรมโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐาน ให้เป็นต้นกล้าคุณธรรมของสังคมในอนาคต

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้จัดให้มี “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม รองรับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดลำพูน และจังหวัดนราธิวาส ระหว่าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยมี พม. ร่วมในพิธี  และนายฉัตรชัย พร้อมด้วยนางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นผู้ร่วมลงนาม

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลากว่า 69 ปี ธอส. ได้สนับสนุนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามควรแก่อัตภาพมาแล้วมากกว่า 4 ล้านครอบครัว ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านที่อยู่อาศัย การศึกษา สังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์/ศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม และกีฬา โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน และปลูกจิตอาสาช่วยเหลือสังคมของพนักงานในองค์กร รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน และสร้างสังคมไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืน.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password