SKY BRIGHT CENTER : PIM วิทยาเขตอีอีซี รับรางวัลอาคารสร้างสรรค์อนุรักษ์พลังงาน ASEAN Energy Awards 2022

ASEAN Centre for Energy : ACE องค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลักดันประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกลุ่มอาเซียน มอบรางวัลให้กับอาคาร SKY BRIGHT CENTER สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี ในกลุ่มซีพี ออลล์ ประเภทอนุรักษ์พลังงาน ตอกย้ำองค์กรที่ให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

อาคาร SKY BRIGHT CENTER สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) วิทยาเขตอีอีซี สถาบันการศึกษาภายใต้การบริหารและออกแบบโดย บมจ.ซีพี ออลล์ ตั้งอยู่ที่ ณ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้รับเลือกจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวด ASEAN Energy Awards 2022 และได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในประเภทอนุรักษ์พลังงาน อาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน อาคารที่ออกแบบตามภูมิอากาศร้อนชื้น  (2nd Runner Up of the Tropical Building under Energy Efficient Building)

โดยในปีนี้ มี นายวิเชียร จึงวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ ร่วมด้วยผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในการก่อสร้างเข้าร่วมงานผ่านระบบ Virtual Awarding Ceremony ถ่ายทอดสดจากกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยรางวัลASEAN Energy Awards 2022 แบ่งการประกวดเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน  ด้านอนุรักษ์พลังงาน  ด้านพลังงานสร้างสรรค์ ด้านบุคลากร และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน  

วิเชียร จึงวิโรจน์

สำหรับ อาคาร SKY BRIGHT CENTER สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี ได้รับการออกแบบให้เป็น อาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์“การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย TREES (Thai’s Rating of Energy and Environmental) หรือ เกณฑ์อาคารเขียว ของสถาบันอาคารเขียวไทย (Thai Green Building Institute :TGBI) โดยใช้ระบบ Building Automation System : BAS ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ควบคุมและดูแลระบบหลักในอาคารให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่นของอาคาร SKY BRIGHT CENTER มีดังนี้

  • ด้านการจัดสภาพแวดล้อมของอาคาร : การกำหนดทิศอาคารให้สอดคล้องกับทิศทางแสงแดด ลมและภูมิศาสตร์ของพื้นที่
  • ด้านสถาปัตยกรรม : การออกแบบกรอบอาคารให้สามารถลดความร้อนที่จะเข้าสู่ตัวอาคาร การใช้ประโยชน์จากแสงแดด  การถ่ายเทอากาศธรรมชาติ การเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและวัสดุจากท้องถิ่น
  • ด้านวิศวกรรม :

–  ไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคารใช้หลอด LED 100 %

– ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ออกแบบโดยคำนึงถึงคุณภาพอากาศภายในอาคารอุณหภูมิ ความชื้นและมลพิษภายในอากาศ

– ระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร เลือกใช้สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประหยัดน้ำรวมทั้งมีการใช้น้ำ Reuse มาใช้สำหรับ Flushing ในอาคารและรดน้ำต้นไม้

– การจัดเตรียมพื้นที่สำหรับรองรับการติดตั้ง พลังงานทดแทน Solar Rooftop เพื่อช่วยลดการใช้ 

  พลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าและเป็นพลังงานที่สะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  • ด้านสิ่งแวดล้อม :

– การควบคุมมลพิษจากการก่อสร้าง การจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อมโดยรอบและภายในอาคาร

นอกจากนี้ อาคาร SKY BRIGHT CENTER  ยังได้รับรางวัลดีเด่นจากงาน THAILAND ENERGY AWARDS 2022 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารที่ออกแบบตามภูมิอากาศร้อนชื้น (Tropical Building) จัดโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) อีกทั้ง ในปี 2020 อาคาร SKY BRIGHT CENTER รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน จากกระทรวงพลังงาน อีกด้วย

บมจ.ซีพี ออลล์ ให้ความสำคัญกับการออกแบบและบริหารจัดการอาคารประหยัดพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งหวังให้ผู้ใช้งานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีความสุขในการทำงาน ตามนโยบาย 7 GO Green เพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมง.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password