EXIM BANK รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น

“อาคม” เป็นประธานมอบรางวัลรับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2564  ภายใต้แนวคิด “ก้าวสู่ยุควิถีใหม่ด้วยพลังรัฐวิสาหกิจไทยอย่างยั่งยืน”

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “ก้าวสู่ยุควิถีใหม่ด้วยพลังรัฐวิสาหกิจไทยอย่างยั่งยืน” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2564 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น ประเภทดีเด่น และรางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประเภทชมเชย

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) กล่าวว่า รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2564 และรางวัลต่าง ๆ ที่ EXIM BANK ได้รับสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2564 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงาน EXIM BANK ที่จะดำเนินพันธกิจและภารกิจ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในฐานะรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร ประเทศไทย และประชาคมโลก ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนโดยเฉพาะผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ธนาคารต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อดูแลผู้ประกอบการ ลูกค้า สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ ช่วยให้ทุกภาคส่วนสามารถก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกัน และพร้อมรับโอกาสใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในโลกยุค Next Normal ระยะถัดไป

รางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น ประเภทดีเด่น เป็นรางวัลที่มอบให้แก่รัฐวิสาหกิจที่มีความร่วมมือในเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกันตามพันธกิจ โดย EXIM BANK ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและพร้อมส่งออกได้ โดยมีจำนวนผู้ประกอบการ SMEs ภาคเกษตรกรรม เข้าร่วมโครงการกว่า 1,000 ราย สร้างมูลค่าส่งออกได้กว่า 1,040 ล้านบาท โดยได้รับการสนับสนุนด้านการฝึกอบรม สินเชื่อ และประกันการส่งออก

รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเภทชมเชย เป็นรางวัลที่มอบให้แก่รัฐวิสาหกิจที่มีผลการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดย EXIM BANK ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญตามแผนยุทธศาสตร์และแผนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญของธนาคาร ตั้งแต่การบ่มเพาะ ต่อยอด และสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นชุมชนสำคัญของธนาคารสามารถบรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้ส่งออกรายใหม่หรือส่งออกได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งการวางขายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ สร้างมูลค่าส่งออกได้กว่า 21,150 ล้านบาท

ทั้งนี้ ปี 2564 EXIM BANK ได้รับรางวัลเกียรติยศจากหน่วยงานต่าง ๆ รวม 7 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น จาก สคร. กระทรวงการคลัง 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น ประเภทดีเด่น และรางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประเภทชมเชย รางวัล Total Quality Management ประเภท Best Practices จากมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย 2 รางวัล ได้แก่ การประยุกต์มาตรฐานเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน : กลไกสำคัญที่ต่อยอดสู่การพัฒนาบุคลากร EXIM BANK รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รางวัลเกียรติคุณ การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน จากสถาบันไทยพัฒน์ และรางวัลอาคารประหยัดพลังงานและคุณภาพอากาศภายในอาคาร จากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.).

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password